Мы в Telegram
Добавить новость
103news.com
World News
Май
2024

توضیح پلیس درباره ترافیک کم سابقه تهران – تابناک

0

سرهنگ فیروز کشیر درخصوص ترافیک امروز شهر تهران گفت: با رصدی که از طریق مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از وضعیت تردد خودرو‌ها در ساعات ابتدایی صبح روز شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۳ از سطح معابر بزرگراه‌هایی شهر تهران انجام شد، شاهد شروع ترافیک در مسیر‌های غربی، شرقی و جنوبی به سمت مرکز شهر تهران و معابری پرتردد و دارای ترافیکی سنگین و نیمه سنگین، اما روان در سطح پایتخت بودیم.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ افزود: بار ترافیک در بزرگراه‌های همت، چمران، آبشناسان، شیخ فضل الله، یادگار امام (ره) و محمد علی جناح شروع شده و در حال شکل گرفتن است.

وی ادامه داد: همچنین بار ترافیکی در بزرگراه آزادراه تهران کرج، آزادگان، بابایی، نیروی زمینی، شهید سلیمانی، صیاد، زین الدین، امام علی (ع)، علامه، جانبازان، بزرگراه لشگری و رسالت نیز در حال شکل گیری و پر تراکم است.

وی افزود: بر همین اساس انتهای بار ترافیکی در بزرگراه همت جنت آباد است، آزادراه تهران کرج در هر دو مسیر روان و خلوت، آزادگان خلوت و روان، آبشناسان به شرق ستاری نیمه سنگین و در حال حرکت، علامه باکری روان و در حال حرکت، شیخ فضل الله پل یادگار سنگین و در حال حرکت، بابایی نیروی زمینی روان و در حال حرکت، زین الدین صدف روان، کردستان گمنام، لشکری مینا وضعیت ترافیکی مطلوب و روان و رسالت نیز از پل سید خندان سنگین است.

وی گفت: ترافیک نواب که انتهای آن به میدان نهم دی می‌رسد از ورودی تونل توحید با ترافیک همراه است که چند لاین عبوری تبدیل به سه لاین می‌شود.

سرهنگ کشیر ابراز داشت: خیابان آزادی در مسیرغرب به شرق از شهیدان به دلیل نقص معبر و عرض کم پر تراکم و جانبازان از میدان امام رضا (ع) و مسیر جنوب به شمال نواب از نهم دی دارای بار ترافیکی سنگینی هستند و داخل تونل توحید ترافیک منظم و در حال حرکت است.

سرهنگ کشیر از رانندگان خواست در مواقع ضروری و نیاز از لاین سرعت استفاده کنند و فقط جهت سبقت و مواقع ضروری از لاین ۳ و سرعت تردد کنند.

وی بیان داشت: ترافیک امروز شنبه کمی متفاوت‌تر از روز‌های دیگر است و امروز شاهد تراکم ترافیک در معابر شهر تهران هستیم.منبع

Губернаторы России
Москва

Собянин поддержал команду кандидатов от «Единой России» на выборы в Мосгордуму

Москва

Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует: Свыше 5,2 миллиона жителей Московского региона получают набор социальных услуг в натуральном виде


Губернаторы России

103news.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в формате онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас в России, в Украине и в мире по темам в режиме 24/7 ежесекундно. А теперь ещё - регионы, Крым, Москва и Россия.

Moscow.media
Москва

Собянин: выборы в Мосгордуму будут серьезным экзаменом103news.comмеждународная интерактивная информационная сеть (ежеминутные новости с ежедневным интелектуальным архивом). Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "103 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. 103news.com — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net.

Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам объективный срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть — онлайн (с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии).

103news.com — живые новости в прямом эфире!

В любую минуту Вы можете добавить свою новость мгновенно — здесь.

Музыкальные новости

Певица

Певица Ирина Аллегрова выступила на Красной площади в День России
Спорт в России и мире

Алексей Смирнов – актер, которого, надеюсь, еще не забыли

Росгвардия приняла участие в спортивном празднике «Динамо» в Москве

Новороссийские шахматисты приняли участие в полуфинале турнира "Шахматные звёзды 4.0"

Массовыми патриотическими акциями отметили День России на заводах АО "Желдорреммаш"


Мария Шарапова

Мирра Андреева может стать новой Марией ШараповойНовости Крыма на Sevpoisk.ru


Москва

Массовыми патриотическими акциями отметили День России на заводах АО "Желдорреммаш"Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России